Staden med ett fågelperspektiv

(This event in Göteborg is in Swedish only)

30/9 kl 13-16.30 – SEMINARIUM Norges hus, Skånegatan 16, Göteborg

1-2/10 kl 13-16.30 – KONSTEVENT Frihamnen, Jubileumsparken,
uteklassrummet Näsan i blöt, Göteborg

Det nordiska konstprojektet The Conference of the Birds bjuder in till tre dagars fördjupande program om fåglars plats i våra städer. Välkommen att ta del av ett seminarieprogram på Norges Hus och helgens event i Frihamnen med performance, workshop, samtal och fältvandring. Lär dig mer om hur fåglar upplever världen kognitivt, delta i ett performance för att hitta din inre andefågel, få en inblick i det myllrande fågellivet i Göteborgs historiska stadsvassar och ta del av kunskap om hur fåglar kan drabbas eller gynnas av vårt sätt att planera städer i Sverige och Norge.

/// OBS Föranmälan krävs till seminariet på Norges Hus 30 september, maila birds@ulrikajansson.com senast tisdag 27 september! Övriga programpunkter i Frihamnen kräver ingen föranmälan. All medverkan är kostnadsfri och vi bjuder på fika.

Historiskt har fåglar använts som väktare till exempel i gruvor för att upptäcka risker för människor genom att i förväg varna för en fara. Då fågeln tystnade var det fara å färde. Psykoanalytikern C G Jung såg fågeln symboliskt som det övervakande ögat. För alkemisterna medlade fåglar mellan det jordiska riket och himlens andliga värld.

I Europa har vi förlorat en stor del av den totala fågelpopulationen de senaste decennierna och mänsklig aktivitet är en betydande orsak. Fåglarna runt omkring oss tystnar, det tydligaste varningstecknet på att något är väldigt fel i livsmiljön. Är det en signal från ovan att vi är på väg att förlora både fåglarna och vår förmåga att se oss själva från ett högre perspektiv?

I detta tvärvetenskapliga evenemang möts konst och vetenskap för att utforska nya sätt att samexistera och interagera med fåglar. I Göteborg fokuserar projektet The Conference of the Birds på Frihamnen, en del av Göteborgs hamn som har utvecklats från tidigare fågelrika vassmarker, till industrimiljöer och framtida bostadsområden. Vilka fåglar har kommit och gått och hur kan vi se till att fler fåglar kan dela staden med oss i framtiden? Hur upplever fåglarna de bebyggda stads- och industrimiljöer vi har skapat och hur ser vi på de fåglar som lever mitt ibland oss på den plats vi har valt att kalla stad? Kan vi genom deras blick få syn på oss själva?

MED: Pernilla Ljungkvist – konstnär, Christoph Matt – designer, Håkan Billing – ordförande BirdLife Oslo och Akershus, Leif Lithander – zoolog, Jan Westin – zoolog Fågelcentralen, Anita Campbell – docent i neurokemi och naturfotograf, Ulrika Jansson – konstnär och initiativtagare.

Evenemanget genomförs med stöd från Göteborg stad, Nordisk Kulturfond, Nordisk Kulturkontakt och seminariet är ett samarbete med Norges Hus med stöd av stiftelsen Olaf Ditlev Simonsens Fond.

PROGRAM

/// FREDAG 30/9 kl 13-16.30 SEMINARIUM
Plats: Norges hus, Skånegatan 16
**OBS! Föranmälan krävs

13:00 Presentation av konstprojektet The Conference of the Birds – Ulrika Jansson, konstnär
13:30 Göteborg utifrån fåglarnas perspektiv historiskt, idag och i framtiden – Leif Lithander, zoolog
14:00 Fåglars påverkan av mänsklig aktivitet i staden – erfarenheter från rehabilitering av vilda fåglar på Fågelcentralen – Jan Westin, zoolog
14:45 Fika
15:15 Erfarenheter från Norge om hur stadsplanering, arkitektur och design kan gynna fåglar och biologisk mångfald istället för att skapa intressekonflikter – Håkan Billing, BirdLife Oslo och Akershus
16:15 Avslutande diskussion

/// LÖRDAG 1/10 kl 13-16.30 KONSTEVENT
Plats: Jubileumsparken, Frihamnen. Samling kl 13 vid uteklassrummet Näsan i blöt vid Water front cabins. Busshållplats Frihamnsporten.
** OBS! För att delta behöver du ha smartphone, tillgång till eget internet och hörlurar.

13:00 Introduktion – Ulrika Jansson, konstnär
13:30 Fåglars kognitiva förmåga – Anita Campbell, docent i neurokemi
14:00 ”Andefågeln – Becoming Spirit Bird”, deltagarbaserat performance – Pernilla Ljungkvist, konstnär
14:45 Fika och samtal med deltagarna och Anita Campbell, Pernilla Ljungkvist
15:30 ”BRING BIRDS BACK – bygga relationer över artgränser. Landart workshop – Christoph Matt, designer i samtal med Anita Campbell
16:15 Avslutande diskussion

/// SÖNDAG 2/10 kl 13-16.30 KONSTEVENT
Plats: Jubileumsparken, Frihamnen. Samling kl 13 vid uteklassrummet Näsan i blöt vid Water front cabins. Busshållplats Frihamnsporten.
** OBS! För att delta behöver du ha smartphone, tillgång till eget internet och hörlurar.

13:00 Introduktion – Ulrika Jansson, konstnär
13:30 Frihamnen med fåglarnas perspektiv – Leif Lithander, zoolog
14:00 ”Andefågeln – Becoming Spirit Bird”, deltagarbaserat performance – Pernilla Ljungkvist, konstnär
14:45 Fika och samtal med deltagarna och Leif Lithander och Pernilla Ljungkvist
15:30 ”BRING BIRDS BACK – bygga relationer med fler-än-människor. Landart workshop – Christoph Matt, designer i samtal med Leif Lithander
16:15 Avslutande diskussion

MEDVERKANDE:

HÅKAN BILLING, ordförande BirdLife Oslo och Akershus.
Håkan arbetar med fåglar i stadsmiljö i Osloområdet och har fördjupat sig i frågan om hur stad och ekologi kan kombineras utan att skapa intressekonflikter. Med en bra förståelse för biologisk mångfald och hur ekologi fungerar behöver det som först uppfattas som konflikter inte vara det. Det finns mycket att göra inom stadsplanering, arkitektur, konst och design som också är natur- och fågelvänligt.

LEIF LITHANDER, Zoolog, f.d. vetenskaplig intendent vid Göteborgs Naturhistoriska Museum, med inriktning på fåglar och naturvård.
Fåglar i staden förr, nu och i framtiden. Vissa fågelarter finner sig väl till rätta bland asfalt, sten, glas och betong, andra trivs inte alls. I takt med att bebyggelsen expanderar och ändrar karaktär förändras även stadens fågelvärld över tid. Vanligen missgynnas arter med specifika krav på livsrum, som exempelvis hackspettar, medan födgenier som kajor och talgoxar finner på råd i den nya miljön. I Naturhistoriska museets samlingar har vi bevis på att fåglar som vi inte längre kan se i Göteborg fanns här för hundra år sedan. Kan vi få tillbaka dem?

PERNILLA LJUNGKVIST, konstnär, rör sig ofta i gränslandet mellan sociala experiment och pseudovetenskap, där existentiella frågor undersöks utifrån personliga berättelser. Ljungkvist arbetar konceptuellt med performance, text och deltagandeprocesser som främsta material; tillsammans med influenser av olika sinnesvidgande praktiker som butoh, meditation och yoga.
”Andefågeln – Becoming Spirit Bird” är ett deltagarbaserat performance där publiken ges möjlighet att släppa taget om sin mänskliga kropp, för att istället transformeras till Andefågeln. Undersökningar har visat att en flock på 25 fåglar i plogformation kan flyga 70% längre på samma mängd energi som en ensam fågel, och att deras hjärtfrekvens samtidigt går ner. Tänk om vi tillsammans kan uppnå liknande effekt som fåglarna? Transformationen genomförs i flock, men deltagandet sker individuellt genom lyssnande, kroppslig rörelse och inre upplevelser. Avslutningsvis hålls ett öppet samtal utifrån frågeställningen kring huruvida fåglarnas effekt skulle kunna upplevas som densamme hos oss. Lyckades vi alstra en ström av energi för oss att glida på?
För fördjupad förståelse av verket innan din medverkan, se: https://pernillaljungkvist.se/NYHETER

ANITA CAMPBELL, docent i neurokemi och naturfotograf.
Fåglarnas kognitiva förmåga har varit mycket underskattad. Tack vare nya forskningsrön förstår vi nu bättre fågelhjärnan och de sinnen som matar den med de intryck de behöver för sin överlevnad. Fåglar har dolda förmågor som vår iakttagelse eller forskning kan avslöja. Tack vare ny forskning har vi fått större klarhet i hur vissa fåglar klarar komplicerade kognitiva uppgifter, hur dom ser, hör och lär sig sjunga. Flera av dessa avslöjanden har lett till att vi människor fått ovärderliga insikter om sig själva och flera svåra sjukdomstillstånd.
Efter en karriär som hjärnforskare började Anita Campbell med naturfotografi. Numera kombinerar hon sina två intressen, hjärnforskning och naturfotografering. Boken ”Fåglarnas hemligheter” berättar bl.a. om hur fåglarna inspirerat oss människor att lösa en rad medicinska gåtor.

JAN WESTIN är disputerad zoolog och styrelseordförande i den ideella föreningen Animals’ HOPE som driver Fågelcentralen i närheten av Kungälv. Fågelcentralen tar årligen emot cirka 1500 skadade eller på annat sätt hjälpbehövande vilda fåglar för behandling och rehabilitering. Majoriteten av skadorna är orsakade av människans aktiviteter, fordon, byggnationer eller husdjur.
https://fagelcentralen.se/

CHRISTOPH MATT är en österrikisk kommunikationsdesigner och grundare av Studio Matt, inriktad på miljö- och socialt medveten design med mer än mänskligt fokus, verksam i Göteborg.
I ”BRING BIRDS BACK” tar Christoph Matt, zoologen Leif Lithander och neurokemisten Anita Campbell med deltagarna på en guidad konst- och vetenskapsvandring och landartworkshop. Deltagarna kommer utforska livsmiljön i Frihamnen utifrån ett fågelperspektiv (individuellt och som grupp) genom att engagera sig med en återanvändbar interaktiv stencilverktygslåda och material på platsen. Denna intervention kommer inte bara att föra tillbaka fåglar som försvunnit från området till människors medvetande med pedagogiska och vetenskapliga samtal, utan också fysiskt genom att skapa fågelkonstverk med landart. Vandringens intention är att bygga mer hållbara relationer genom empati, förståelse och omsorg om hotade mer- än-mänskliga arter.
www.christophmatt.com

ULRIKA JANSSON, konstnär och konstpedagog, arbetar med platsspecifika objekt, skulptur, video, animationer, ljudverk, performance och medskapande processer. Tematiskt förhåller sig Jansson till ämnen som biologisk mångfald, relationer mellan människor och djur, samt hur animistiska föreställningar kan berika vår förståelse för andra medvetandeformer. I en serie offentliga gestaltningar har Ulrika Jansson skapat objekt som både kommenterar platsens historia och erbjuder nya möjligheter för insekter, fåglar, fladdermöss att bo och leva där. Ulrika Jansson är en av initiativtagarna till The Conference of the Birds och i Frihamnen skapar hon ramverket för ett antal evenemang med inbjudna gäster. Hon arbetar också med video och skulptur med utgångspunkt från Frihamnen och Kvilledalen som sedan kommer att visas i den kommande utställningen inom projektet.
www.ulrikajansson.com

NORGES HUS är en mötesplats i Göteborg för konferenser & event för alla intresserade såväl som för aktiviteter med norsk inriktning och norsk-svenska samarbetsprojekt. Seminariet genomförs i samarbete med Norges Hus med stöd från Olaf Ditlev Simonsens Fond.
www.norgeshus.se
instagram.com/norgeshus_konferensochevent

THE CONFERENCE OF THE BIRDS –
Ett nordiskt tvärdisciplinärt konstprojekt som uppmärksammar den drastiska men för många okända minskning av Europeiska fåglar som skett de senaste årtiondena. The Conference of the Birds genomför platsspecifika samarbeten på sju olika platser i de nordiska länderna och i Ryssland, så kallade Nests (reden) och avslutas med en större utställning. I de olika Nesten undersöker inbjudna konstnärer, forskare och lokala aktörer problem och möjligheter till samexistens mellan fåglar och människor i ett situerat sammanhang.
instagram.com/the.conferenceofthebirds

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *